پیش توئه این دل باشی اگه هرجا   ♩—

همش میگه که دوست داره و نمیبره تورو از یاد   ♩—به هر دری زدم باز نشد که خاطره هات برن از یاد   ♩—ای داد ای داد   ♩—تموم خیال من تویی که بی خیال من شدی   ♩—تموم وجود من تویی که آرزوی محال من شدی   ♩—شروع ناتموم من طلوع بی غروب من   ♩—دلم میخواد جار بزنم خواب و خیال من شدی   ♩—